ВИНИ ЕООД - Строителен надзор


  


уеб дизайн - v138 Ltd.

 

"ВИНИ" ЕООД предлага следните услуги:

 • Съгласуване на проектната документация с експлоатационните и контролни органи и получаване на Разрешение за строеж.

 • Изготвяне на Комплексни доклади за оценка съответствието със съществените изисквания към строежите по проектната документация.

 • Упражняване строителен надзор, като отговаря за законосъобразно започване на строежите.

 • Следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

 • Следи за коректното изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.

 • Съставяне на окончателен доклад до съответната Община, ДНСК и РДНСК, на база на който се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация, респ. Разрешение за ползване.

 • Изготвяне на технически паспорт - Съгласно Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за технически паспорти на строежите, същите се изготвят задължително както за новопостроените, така и за съществуващите обекти.

 • Консултиране по проблемите на ЗУТ: по проблеми при издаване на Разрешение за строеж; по проблеми при въвеждане на обектите в експлоатация.

 • Съгласуване/Координиране на експлоатационни предприятия - Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, БТК, Улично осветление, "Напоителни системи", както и специализирани държавни контролни органи - РИОКОЗ, ПАБ, ДНСК, Общински администрации и други.

 • Осигуряване контрол на строителния процес и качеството на изпълнението.

 • Извършване смяна предназначението на обект съгласно изискванията на чл. 38 от ЗУТ.

 • Строителен надзор по време на строителството.

 • Прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация.

 • Консултантска дейност по управлението на проектите от започването до пълното реализиране на обекта

 • Проучване, проектиране и изграждане на соларни фотоволтаични паркове и инсталации с фотоволтаични панели и модули

 • Консултиране, изготвяне на доклади за оценка съответствието със съществените изисквания към строежите по проектната документация и упражняване на строителен надзор на алтернативни източници на енергия (фотоволтаици, вятърните генератори, хидроенергийни станции)