ВИНИ ЕООД - Промяна статута на земеделски земи
промяна статута на земеделски земи


  


уеб дизайн - v138 Ltd.

 

Фирма „ВИНИ“ ЕООД предлага процедура по смяна на статута на земеделски земи, като дава възможност на собственици за земи в различни райони да преобразуват земите си в парцели за строителство на жилища, офис, промишлени сгради и др.

Границите и предназначението на земеделските земи, които се включват в строителните граници на населените места и селищните образувания се определят с общ или подробен устройствен план. За да бъде включен земеделският имот в тези планове се налага процедура по промяна на градоустройството.

В случай, че земята е с размер до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област правомощията по смяната на статута са на съответната Комисия към Областната дирекция за зеделие и гори.

При имоти по-големи от 50 декара, за земеделски земи от първа до четвърта категория или поливни, в случаите по чл. 19 и когато земята е в землищата на населените места от повече от една област, преписките се подават в Комисията за земеделските земи създадена към Министерството за земеделието и горите.

При изготвянето на набора от документи се заплащат определени такси регламентирани от общински съвет и обвързани с типа населено место. Техният размер зависи от това, статута на каква част от масива искате да промените и от предназначението и вида на строителството. Процесът по промяна на статута на земеделска земя е сложен и често продължителен.

Фирма "ВИНИ" ЕООД са пряко свързани с българската администрация. Ние посредничим между физически и юридически лица собственици на недвижими имоти и местните институции.

Услугите, които фирмата извършва включват:

  • Промяна предназначението на земеделски земи и изключване на гори от горския фонд – тази процедура е необходима при желание от страна на собствениците на имота да извършват строителство на обекти в него, несвързани с ползването на земеделските земи /строеж на жилища, складове, търговски площи, промишлени предприятия, ветрогенератори и др./

  • Изработване на подробен устройствен план (ПУП) за регулация и застрояване на поземлени имоти – Подробния устройствен план е задължителен за инвестиционното проектиране. С него се регулират само имоти, които не са били урегулирани с предишен подробен план.

  • Снабдяване със скица на недвижим имот - този документ е необходим в случай на продажба на недвижим имот, започване на процедура по промяна предназначение или регулация, за издаване на разрешение за строеж, при имуществени спорове и др.

  • Трасиране на недвижим имот – чрез трасирането се установяват точните граници на даден имот.

 

 

земеделски земи

промяна статута